DOI: https://doi.org/10.24144/2616-7700.2018.2(33).55-60

Чисельний метод вiдшукання нулiв будь-якої неперервно диференцiйованої функцiї на заданому промiжку

М. І. Глебена, Г. Г. Цегелик, Н. В. Грипинська

Анотація


Розглядаєтьсязадачавiдшуканнянулiвбудь-якоїнеперервнодиференцiйованоїфункцiїоднiєї змiнної, на заданому промiжку. Пропонується новий чисельний метод, який ґрунтується на використаннi апарату некласичних мажорант i дiаграм Ньютона функцiй.

Повний текст:

PDF

Посилання


Цегелик Г. Г. Теория мажорант и диаграмм Ньютона функций, заданных таблично, и ее приложение //Укр. мат. журн.- 1989.- Т.41.- №9. с.1273-1276.

Цегелик Г. Г.Апарат некласичних мажорант i дiаграм Ньютона функцiй, заданих таблично, та його використання в чисельному аналiзi: монографiя / Г.Г.Цегелик. – Львiв: ЛНУ iменi Iвана Франка, 2013.- 190с.

Глебена М. I. Математичнi моделi та числовi методи мажорантного типу для аналiзу дискретних оптимiзацiйних процесiв: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. фiз.-мат. наук спец. 01.05.02 „Математичне моделювання та обчислювальнi методи” / М.I Глебена. – Iвано-Франкiвськ, 2012. – 23с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 М. І. Глебена, Г. Г. Цегелик, Н. В. Грипинська