Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика»

Включено до Переліку наукових фахових видань Категорія «Б» наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 за спеціальностями 111, 113, 122, 124 та 126.

Вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика» № 2(37) за 2020р. буде приурочений пам'яті видатного українського вченого, д.ф.-м.н., проф. Козаченко Ю.В. (з нагоди 80-річчя дня народження) і планується видання у листопаді 2020р.

Прийом статтей завершено!

Тематика: Математика ( Алгебра та теорія чисел, Математичний аналіз, Прикладна математика, Обчислювальна математика, Керування та оптимізація, Дискретна математика та комбінаторика, Загальна математика, Математична фізика, Диференціальні рівняння, Моделювання та комп'ютерне моделювання, Теорія чисел, Статистика та теорія ймовірності, Теоретична інформатика), Інформатика ( Штучний інтелект, Теорія обчислень, Інформаційні системи, Прикладна інформатика, Загальна інформатика, Теорія прийняття рішень, Прийняття рішень та дослідження операцій Статистика та теорія ймовірності в умовах невизначеності).

Засновник i видавець: ДВНЗ «Ужгородський нацiональний унiверситет».

Рік заснування: 1994.

Виходить двічі на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7972 від 9.10.2003 р.

ISSN (print): 2616-7700.
ISSN (online): 2708-9568.

Головний редактор: д.т.н., проф. Микола Миколайович Маляр

Заступник головного редактора: д.ф.-м.н., доц. Ганна Іванівна Сливка-Тилищак

Відповідальний секретар : к.т.н. Юрій Васильович Андрашко

Технічний секретар : к.ф.-м.н. Марія Юліївна Бортош

Члени редакційної колегії : В. А. Бовдi, В. М. Бондаренко, Ф. Е. Гече, Л. Ф. Гуляницький, Ю. П. Зайченко, К. В. Маринець, О. I. Михальов, М. П. Моклячук, О. К. Peйтiй, А. М. Ронто, Н. В. Семенова, В. Є. Снитюк, О. А. Тилищак, С. В. Чупов, Н. М. Щобак.

Адреса редакцiйної колегiї: Україна, 88020 Ужгород, вул. Унiверситетська, 14, Факультет математики та цифрових технологій

Тел. (факс): +380 (312) 642725,

e-mail: f-mdt@uzhnu.edu.ua.


№ 2(37) (2020): Математика і інформатика

Зміст

Козаченко Юрiй Васильович — до 80-ти рiччя вiд дня народження
А. I. Моца, Г. I. Сливка-Тилищак, Ю. Ю. Млавець, Р. Є. Ямненко 7-14
Напрямки наукових дослiджень Ю.В. Козаченка: статистичне моделювання
А. О. Пашко, I. В. Розора, О. I. Василик 15-25
Напрямки наукових дослiджень Ю.В. Козаченка: дослiдження розв’язкiв задач математичної фiзики з випадковими факторами
Г. I. Сливка-Тилищак, К. Й. Кучiнка 26-35

Математика та статистика

Про центральнi ряди деяких чернiковських p-груп
Д. Ю. Бiлецька, I. В. Шапочка 36-44