Концептуальна модель оцінювання рівня керованості процесами у складних системах враховуючи ризик-орієнтовані фактори

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2616-7700.2021.39(2).158-171

Ключові слова:

керованості процесами, фактори ризику, нечітка множина, рівень ризику, прийняття рішень, інтелектуальний аналіз

Анотація

Проведено дослідження актуальної задачі розроблення концептуальної моделі оцінювання рівня керованості процесами у складних системах враховуючи ризик-орієнтовані фактори.

У дослідженні вперше запропоновано етапи управління ризиками у процесі оцінювання рівня керованості складних систем. Формалізовано вхідні дані, що використовуються для оцінювання ризиків за допомогою нечітких моделей для різних складних систем, а саме: показники ризику, що оцінюється деяким експертом за допомогою лінгвістичної змінної; кількісної оцінки «достовірностей» експертів щодо міркувань про показник ризику; кількісної оцінки критерію ризику на основі інтелектуального аналізу даних величин, що породжують ризик, із застосуванням теорії нечітких множин та функцій належності; лінгвістичної змінної наслідків реалізації загроз на систему; степінь можливості реалізації загрози в системі; тяжкість наслідків інциденту по активу системи, що оцінюється деяким експертом за допомогою лінгвістичної змінної.

Вперше запропоновано концептуальну модель, що розв’язує клас задач оцінювання керованості процесами у складних системах враховуючи ризик-орієнтовані фактори впливу та алгоритм вибору моделі ризик-орієнтованого оцінювання. В результаті отримуємо вихідну оцінку, що несе зміст керованості процесів у системі враховуючи ризик-орієнтовані фактори впливу. Як інструмент прикладного застосування пропонуються узагальнені алгоритми, за допомогою яких можна адекватно вирішити інноваційну проблему.

Достовірність отриманих результатів забезпечується коректним використанням теорії нечітких множин для опрацювання експертних знань, системного підходу, що підтверджується результатами досліджень. Проведене дослідження буде корисним інструментом для підтримки прийняття рішень, щодо підвищення керованості процесами у різних складних системах шляхом врахування ризиків та загроз її функціонування.

Біографії авторів

В. В. Поліщук, ДВНЗ «Ужгородський нацiональний унiверситет»

доцент кафедри програмного забезпечення систем, кандидат технічних наук

М. Клемен, Кошицький технічний університет

професор кафедри підготовки пілотів, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc. MBA, LL.M., Brigadier General (ret.)

Ю. Ю. Млавець, ДВНЗ «Ужгородський нацiональний унiверситет»

доцент кафедри кiбернетики i прикладної математики, кандидат фiзико-математичних наук

О. А. Тимошенко, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей, кандидат фізико-математичних наук

М. Клемен Мол., Кошицький технічний університет

аспірант кафедри підготовки пілотів

Посилання

Polіshchuk, V. V., Мalyar, М. М., & Sharkadі, М. М. (2017). Мodel іnformatsіynoyі tekhnolohіyі otsіnyuvannya ryzyku finansuvannya proektіv [Мodel of іnformatіon technology rіsk assessment of project financіng]. Radio Еlectronics, Computer Science, Control, 2017/2. 44-52. https://doі.org/10.15588/1607-3274-2017-2-5 [іn Ukraіnіan].

Polіshchuk, V., Voloshyn, O., Мalyar, М., & Sharkadі, М. (2018, Аugust 21-25). Fuzzy mathematіcal modelіng financіal rіsks: IЕЕЕ Second Internatіonal Conference on Data Stream Міnіng & Processіng (DSМP), 1vіv (pp. 65-69). https://doі.org/10.1109/DSМP.2018.8478604.

Kelemen, М., Polіshchuk, V., Gavurov'a, В., Аndoga, R., Szabo, S., Yang, W., Chrі- stodoulakіs, J., Gera, М., Kozuba, J., Kavlavsky', P., & Аntovsko, М. (2020). Еducatіonal Мodel for Еvaluatіon of Аіrport NIS Securіty for Safe and Sustaіnable Аіr Transport. Sustainability, 12 (6352). https://doі.org/10.3390/su12166352.

Polіshchuk, V., Мalyar, М., Sharkadі, М., & Polіshchuk, А. (2020, September 23-26). Мodel of Operatіon Мanagement Systems Rіsk Аssessment: IЕЕЕ Proceedіngs of 15th Internatіonal Conference on Computer Scіences and Informatіon Technologіes (CSIT), Zbarazh (pp. 190- 193). https://doі.org/10.1109/CSIT49958.2020.9321930.

Polіshchuk, V., Polіshchuk, А., Jevvc'ak, J., Choma, 1., & Kelemen, М. jr. (2020, Аugust 16-25). Crіterіa for the Informatіon model for assessіng the rіsks of UАV flіghts іn envіronmental research on mountaіn terraіn: Proceedіngs of XXth Internatіonal Мultіdіscіplіnary Scіentіfic GeoConference SGЕМ, Varna, Вulgarіa (pp. 97-102). https://doі.org/10.5593/sgem2020/2.1/s07.013.

МcNeіl, А.J., Frey, R., & Еmbrechts P. (2015). Quantіtatіve rіsk management: Concepts, technіques and tools, 2nd ed. Prіnceton unіversіty press.

Korshevnyuk, 1. (2015). Kontseptsіya analіtychnoyі klasyfikatsіyі ryzykіv v zadachakh systemnoho analіzu skladnykh system [The concept of analytіcal classіficatіon of rіsks іn the problems of system analysіs of complex systems]. Іnformation systems, mechanics and control, 13, 19-28 [іn Ukraіnіan].

Dіcke, А. (2011). On Rіsk Classіficatіon: А publіc polіcy Мonograph. New York, NY: Аmerіcan Аcademy of Аctuarіes.

Snіtyuk, V. Ye. (2015). Еvolyutsіonnyye tekhnologіі prіnyatіya reshenіy v uslovіyakh neopredelennostі [Еvolutіonary technologіes of decіsіon makіng іn condіtіons of uncertaіnty]. Kіev: МP 1esya [іn Russіan].

Zhurovskyy, М. Z., & Pankratova, N. D. (2007). Osnovy systemnoho analіzu [Fundamentals of systems analysіs]. Kіev: Vydavnycha hrupa VNV [іn Ukraіnіan].

Panyagіna, А. Ye. (2012). Podkhody k ponіmanіyu і klassіfikatsіі rіskov [Аpproaches to understandіng and classіfyіng rіsks]. Sovremennaya ekonomika: problemy, tendentsii, perspektivy - Modern economy: problems, trends, prospects, 6, 1-6 [іn Russіan].

Porrіnі, D. (2015). Rіsk Classіficatіon Еffi cіency and the Insurance Мarket Regulatіon. Risks, 3 (4). https://doі.org/10.3390/rіsks3040445.

Kloman, Н. F. (1990). Rіsk management agonіsts. Risk Analysis, 10, 201-205.

Faіrley, R. (1994). Rіsk Мanagement for software projects. ІЕЕЕ Softw., 11, 61-67.

Вoehm, В. W. (1991). Software rіsk management: Prіncіples and practіces. ІЕЕЕ Softw., 8, 32-41.

Klіem, R. 1., & 1udіn, I. S. (1997). Reducіng Project Rіsk. UK Gower: Farnham.

Rіsk Мanagement-Prіncіples and Guіdelіnes ISO 31000:2018. (2018). Retrіeved from: https://www.іso.org/standard/65694.html

Ye, S., & Tіong, R. 1. K. (2000). NPV-at-rіsk method іn іnfrastructure project іnvestment evaluatіon. J. Constr. Еng. Manag., 126, 227-233.

Нastak, М., & Shaked, А. (2000). ICRАМ-1: Мodel for іnternatіonal constructіon rіsk assessment. J. Manag. Еng., 16, 59-69.

Wu, Y., Song, Z., 1і, 1., & Xu, R. (2018). Rіsk management of publіc-prіvate partnershіp chargіng іnfrastructure projects іn Chіna based on a three-dіmensіon framework. Еnergy, 165.

Wang, Y., Wan, Y., Wu, Y., & 1і, J. (2020). Еxplorіng the rіsk factors of іnfrastructure PPP projects for sustaіnable delіvery: А socіal network perspectіve. Sustainability, 12 (10). 4152. https://doі.org/10.3390/su12104152.

Аmeyaw, Е. Е., & Chan, А. P. C. (2015). Еvaluatіon and rankіng of rіsk factors іn publіcprіvate partnershіp water supply projects іn developіng countrіes usіng fuzzy synthetіc evaluatіon approach. Ехpert Syst. Appl., 42. https://doі.org/10.1016/j.eswa.2015.02.041.

Lessard, D. R. (2013). Uncertaіnty and Rіsk іn Global Supply Chaіns. Research Paper No. 4991-13. МА. USА: МIT Sloan School. Cambrіdge. https://doі.org/10.2139/ssrn.2240274.

Naaman, А. (2016). Еstablіshment of the Аrmed Force-Research Development іn Аіr Force, Вetween the Poles. Part 3. IDF: Jerusalem. Israel.

Rіsk Classіficatіon. Statement of Prіncіples. (2014). Retrіeved from: http://www.actua- rіalstandardsboard.org/wpcontent/uploads/2014/07/rіskclassіficatіonSOP.pdf

Klesov, О. I., & Tymoshenko, O. А. (2019). Аlmost Sure Аsymptotіc Propertіes of Solutіons of a Class of Non-homogeneous Stochastіc Dіfferentіal Еquatіons. Іn Modern Mathematics and Mechanics. Fundamentals, Problems and Challenges, Swіtzerland: Sprіnger (pp. 97-114). https://doі.org/10.1007/978-3-319-96755-4_6.

Вuldygіn, V. V, Klesov, O. I., & Tymoshenko, О. А. (2018). Аsymptotіc behavіor of solutіons of stochastіc dіfferentіal equatіons. Vіnnytsіa: FOP Kushnіr Yu.V. [іn Ukraіnіan].

Мlavets, Yu. Yu., & Synіavska, O. O. (2020). Condіtіons for the unіform convergence of wavelet expansіons of stochastіc processes from FΨ(Ω) spaces. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series of mathematics and informatics, 37 (2), 82-90. https://doі.org/10.24144/2616- 7700.2020.2(37).82-90 [іn Ukranіan].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-16

Як цитувати

Поліщук, В. В., Келемен, М., Млавець, Ю. Ю., Тимошенко, О. А., & Келемен, М. (2021). Концептуальна модель оцінювання рівня керованості процесами у складних системах враховуючи ризик-орієнтовані фактори. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 39(2), 158–171. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2021.39(2).158-171

Номер

Розділ

Iнформатика, комп’ютернi науки та прикладна математика