Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика»

Включено до Переліку наукових фахових видань Категорія «Б» наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 за спеціальностями 111, 113, 122, 124 та 126.

Вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика» № 2(37) за 2020р. буде приурочений пам'яті видатного українського вченого, д.ф.-м.н., проф. Козаченко Ю.В. (з нагоди 80-річчя дня народження) і планується видання у листопаді 2020р.

Тематика: Математика ( Алгебра та теорія чисел, Математичний аналіз, Прикладна математика, Обчислювальна математика, Керування та оптимізація, Дискретна математика та комбінаторика, Загальна математика, Математична фізика, Диференціальні рівняння, Моделювання та комп'ютерне моделювання, Теорія чисел, Статистика та теорія ймовірності, Теоретична інформатика), Інформатика ( Штучний інтелект, Теорія обчислень, Інформаційні системи, Прикладна інформатика, Загальна інформатика, Теорія прийняття рішень, Прийняття рішень та дослідження операцій Статистика та теорія ймовірності в умовах невизначеності).

Засновник i видавець: ДВНЗ «Ужгородський нацiональний унiверситет».

Рік заснування: 1994.

Виходить двічі на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7972 від 9.10.2003 р.

ISSN (print): 2616-7700.
ISSN (online): 2708-9568.

Головний редактор: д.т.н., проф. Микола Миколайович Маляр

Заступник головного редактора: д.ф.-м.н., доц. Ганна Іванівна Сливка-Тилищак

Відповідальний секретар : к.т.н. Юрій Васильович Андрашко

Технічний секретар : к.ф.-м.н. Марія Юліївна Бортош

Члени редакційної колегії : В. А. Бовдi, В. М. Бондаренко, Ф. Е. Гече, Л. Ф. Гуляницький, Ю. П. Зайченко, К. В. Маринець, О. I. Михальов, М. П. Моклячук, О. К. Peйтiй, А. М. Ронто, Н. В. Семенова, В. Є. Снитюк, О. А. Тилищак, С. В. Чупов, Н. М. Щобак.

Адреса редакцiйної колегiї: Україна, 88020 Ужгород, вул. Унiверситетська, 14, Факультет математики та цифрових технологій

Тел. (факс): +380 (312) 642725,

e-mail: f-mdt@uzhnu.edu.ua.


№ 1(36) (2020): Математика і інформатика

Зміст

Математика та статистика

Про матричнi зображення наднапiвгруп напiвгрупи, породженої двома взаємно анульовними iдемпотентами PDF
В. М. Бондаренко, О. В. Зубарук 7-15
Зображення формальними матрицями елементiв матричних груп над асоцiативними кiльцями PDF
В. М. Петечук, Ю. В. Петечук 16-29
Оцiнки кореляцiйної функцiї гауссового стацiонарного процесу, коли вiдомi його значення у скiнченнiй множинi точок PDF
В. Б. Трошкi, Н. В. Трошкi, П. П. Товт 30-40
Iснування l-го моменту розв’язку стохастичних динамiчних систем Iто-Скорохода випадкової структури з зовнiшнiми збуреннями та нескiнченною пiслядiєю PDF
В. К. Ясинський, С. В. Антонюк 41-54
Стiйкiсть розв’язку стохастичних динамiчних систем випадкової структури iз зовнiшнiми збуреннями, пуассоновими перемиканнями i всiєю передiсторiєю PDF
В. К. Ясинський, С. В. Антонюк 55-64

Iнформатика, комп’ютернi науки та прикладна математика

Розширені бінарні коди Голея за груповою алгеброю однієї групи PDF
М. Ю. Бортош, О. А. Тилищак 65-72
До класифiкацiї задач маршрутизацiї транспортних засобiв PDF
Л. Ф. Гуляницький, А. А. Коткова 73-84
Структурування критерiального простору за кутовою мiрою подiбностi PDF
М. М. Маляр, Н. Е. Кондрук 85-91
Моделювання оцiнки рiвня ризику функцiонування соцiо-економiчних систем PDF
В. В. Полiщук, М. М. Маляр 92-104
Порiвняльна ефективнiсть використання метаевристи- чних методiв PDF (English)
Є. Сєлютiн, I. Козiн 105-111
Моделi i методи машинного навчання для завдань передбачення PDF
М. М. Шаркадi, М. В. Роботишин, М. М. Маляр 112-122