Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика»

Включено до Переліку наукових фахових видань Категорія «Б» наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 за спеціальностями 111, 113, 122, 124 та 126.

Триває набір статей у вісник № 1(38) до 15 квітня 2021 р.

Тематика: Математика ( Алгебра та теорія чисел, Математичний аналіз, Прикладна математика, Обчислювальна математика, Керування та оптимізація, Дискретна математика та комбінаторика, Загальна математика, Математична фізика, Диференціальні рівняння, Моделювання та комп'ютерне моделювання, Теорія чисел, Статистика та теорія ймовірності, Теоретична інформатика), Інформатика ( Штучний інтелект, Теорія обчислень, Інформаційні системи, Прикладна інформатика, Загальна інформатика, Теорія прийняття рішень, Прийняття рішень та дослідження операцій Статистика та теорія ймовірності в умовах невизначеності).

Засновник i видавець: ДВНЗ «Ужгородський нацiональний унiверситет».

Рік заснування: 1994.

Виходить двічі на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7972 від 9.10.2003 р.

ISSN (print): 2616-7700.
ISSN (online): 2708-9568.

Головний редактор: д.т.н., проф. Микола Миколайович Маляр

Заступник головного редактора: д.ф.-м.н., доц. Ганна Іванівна Сливка-Тилищак

Відповідальний секретар : к.т.н. Юрій Васильович Андрашко

Технічний секретар : к.ф.-м.н. Марія Юліївна Бортош

Члени редакційної колегії : В. А. Бовдi, В. М. Бондаренко, Ф. Е. Гече, Л. Ф. Гуляницький, Ю. П. Зайченко, К. В. Маринець, О. I. Михальов, М. П. Моклячук, О. К. Peйтiй, А. М. Ронто, Н. В. Семенова, В. Є. Снитюк, О. А. Тилищак, С. В. Чупов, Н. М. Щобак.

Адреса редакцiйної колегiї: Україна, 88020 Ужгород, вул. Унiверситетська, 14, Факультет математики та цифрових технологій

Тел. (факс): +380 (312) 642725,

e-mail: f-mdt@uzhnu.edu.ua.


№ 2(37) (2020): Математика і інформатика

Зміст

Козаченко Юрiй Васильович — до 80-ти рiччя вiд дня народження PDF
А. I. Моца, Г. I. Сливка-Тилищак, Ю. Ю. Млавець, Р. Є. Ямненко 7-14
Напрямки наукових дослiджень Ю.В. Козаченка: статистичне моделювання PDF
А. О. Пашко, I. В. Розора, О. I. Василик 15-25
Напрямки наукових дослiджень Ю.В. Козаченка: дослiдження розв’язкiв задач математичної фiзики з випадковими факторами PDF
Г. I. Сливка-Тилищак, К. Й. Кучiнка 26-35

Математика та статистика

Про центральнi ряди деяких чернiковських p-груп PDF
Д. Ю. Бiлецька, I. В. Шапочка 36-44
До статті Басса і Пайка PDF
В. Ю. Богданський, О. I. Клесов 45-53
Консистентнiсть оцiнки найменших квадратiв параметрiв тригонометричної моделi регресiї у присутностi лiнiйного випадкового шуму PDF (English)
О. В. Iванов, О. В. Митрофанова 54-65
Iнтегрування двоточкової крайової задачi для вироджених диференцiальних систем з iмпульсною дiєю PDF
I. I. Король, Р. М. Блажiвська 66-74
Про квазiпервиннi диференцiальнi iдеали напiвкiлець PDF (English)
І. О. Мельник 75-81
Умови рiвномiрної збiжностi вейвлет розкладiв випадкових процесiв iз просторiв Fψ(Ω) PDF
Ю. Ю. Млавець, О. О. Синявська 82-90
Про моделювання гауссового процесу із точністю та надійністю в просторі $L_p([0,T])$ PDF
А. О. Пашко, І. В. Розора, Т. О. Яневич 91-100
Гомоморфiзми з умовою (*), якщо 2 – оборотний елемент PDF
В. М. Петечук, Ю. В. Петечук 101-113
Перевiрка гiпотези про вигляд кореляцiйної функцiї  PDF
М. Ю. Петранова 114-121
Про оцiнку ймовiрностi перевищення лiнiї зваженою сумою субгауссових випадкових процесi PDF (English)
Р. Є. Ямненко, Н. В. Юрченко 122-129
Квазiлiнiйнi системи параболiчних диференцiальних рiв- нянь в дивергентнi формi з форм-обмеженими коефiцiєнтами PDF
М. I. Яременко 130-141

Iнформатика, комп’ютернi науки та прикладна математика

Еквацiональнi дослiдження нульарних алгебр, алгебр булевого кубу та кубу Жегалкiна PDF
О. В. Варцаба, I. А. Мич, В. В. Нiколенко, В. С. Динис 142-149
Чисельний метод мiнорантного типу вiдшукання розв’язку системи двох нелiнiйних рiвнянь PDF
М. I. Глебена, Г. Г. Цегелик 150-156
Дослiдження сигнатурного кубу унiверсальних булевих алгебр PDF
I. А. Мич, В. В. Нiколенко, О. В. Варцаба 157-167
Про iснування i оптимальнiсть розв’язкiв векторної задачi лексикографiчної опуклої оптимiзацiї з лiнiйними функцiями критерiїв PDF
Н. В. Семенова, М. М. Ломага 168-175
Нечiтке моделювання показникiв фiнансової безпеки пiдприємства PDF
М. М. Шаркадi, М. М. Маляр, Г. В. Мазютинець 176-183