№ 1(36) (2020)

Математика і інформатика

DOI: https://doi.org/10.24144/2616-7700.2020.1(36)

Зміст

Математика та статистика

Про матричнi зображення наднапiвгруп напiвгрупи, породженої двома взаємно анульовними iдемпотентами PDF
В. М. Бондаренко, О. В. Зубарук 7-15
Зображення формальними матрицями елементiв матричних груп над асоцiативними кiльцями PDF
В. М. Петечук, Ю. В. Петечук 16-29
Оцiнки кореляцiйної функцiї гауссового стацiонарного процесу, коли вiдомi його значення у скiнченнiй множинi точок PDF
В. Б. Трошкi, Н. В. Трошкi, П. П. Товт 30-40
Iснування l-го моменту розв’язку стохастичних динамiчних систем Iто-Скорохода випадкової структури з зовнiшнiми збуреннями та нескiнченною пiслядiєю PDF
В. К. Ясинський, С. В. Антонюк 41-54
Стiйкiсть розв’язку стохастичних динамiчних систем випадкової структури iз зовнiшнiми збуреннями, пуассоновими перемиканнями i всiєю передiсторiєю PDF
В. К. Ясинський, С. В. Антонюк 55-64

Iнформатика, комп’ютернi науки та прикладна математика

Розширені бінарні коди Голея за груповою алгеброю однієї групи PDF
М. Ю. Бортош, О. А. Тилищак 65-72
До класифiкацiї задач маршрутизацiї транспортних засобiв PDF
Л. Ф. Гуляницький, А. А. Коткова 73-84
Структурування критерiального простору за кутовою мiрою подiбностi PDF
М. М. Маляр, Н. Е. Кондрук 85-91
Моделювання оцiнки рiвня ризику функцiонування соцiо-економiчних систем PDF
В. В. Полiщук, М. М. Маляр 92-104
Порiвняльна ефективнiсть використання метаевристи- чних методiв PDF (English)
Є. Сєлютiн, I. Козiн 105-111
Моделi i методи машинного навчання для завдань передбачення PDF
М. М. Шаркадi, М. В. Роботишин, М. М. Маляр 112-122