№ 2(35) (2019)

Математика і інформатика

DOI: https://doi.org/10.24144/2616-7700.2019.2(35)

Зміст

Математика та статистика

Оцiнювання параметрiв дробового броунiвського руху за спостереженнями з похибками та iнтервали надiйностi PDF
Н. С. Аюбова 7-18
Дослiдження iнтегральних крайових задач дiленням вiдрiзку iнтегрування навпiл PDF
Я. В. Варга, О. Г. Рошко 19-34
Про розподiл перестрибкiв через нескiнченно вiддалений рiвень для одного класу скалярних гратчастих процесiв PDF
М. С. Герич 35-51
Опис зображень напiвгрупи Рiсса над групою C2 у модулярному випадку PDF
С. М. Дяченко 52-61
Властивостi узагальненого розв’язку задачi Кошi для рiвняння теплопровiдностi з випадковою правою частиною PDF (English)
Г. I. Сливка-Тилищак 62-70
Оцiнки Шора для зваженого числа стiйкостi графа PDF (English)
П. І. Стецюк, О. С. Пічугіна 71-81
Незвiднiсть однiєї матрицi 8-го прядку над локальними кiльцями довжини бiльше 2 PDF
О. А. Тилищак, Р. Ф. Цiмболинець 82-96

Iнформатика, комп’ютернi науки та прикладна математика

Про одну задачу лексикографiчно-лексикографiчної оптимiзацiї з iнтервальними оцiнками та альтернативними складовими PDF
А. Ю. Брила 97-104
Модифікований чисельний метод мажорантного типу відшукання екстремуму довільних логарифмічно вгнутих функцій двох дійсних змінних PDF
М. І. Глебена, В. Ф. Глебена 105-111
Про моделювання динамiки розповсюдження iнформацiї на основi неоднорiдних дифузiйних гiбридних моделей PDF
Є. В. Івохін, Л. Т. Аджубей 112-118
Задача вибору стратегiї диверсифiкацiї будiвельного пiдприємства в умовах ризику PDF (English)
Ю. Лі, С. В. Бiлощицька 119-126
Квадратичнi лексикографiчнi задачi оптимiзацiї i вiдображення Лагранжа PDF
М. М. Ломага, Н. В. Семенова 127-133
Задача вибору партнерiв для органiзацiї спiвпрацi в рамках наукових та освiтнiх проєктiв PDF (English)
Х. Сюй, О. Ю. Кучанський 134-142
Апаратнi засоби iнформацiйної системи монiторингу забруднення навколишнього середовища PDF (English)
Ю. Хе, А. О. Бiлощицький 143-148
Концептуальна модель геоiнформацiйної системи для сiльського господарства PDF (English)
М. Хуан, Є. Є. Шабала 149-155
Концептуальна модель iнформацiйної системи пiдтримки прийняття рiшень в аграрнiй сферi PDF (English)
Ч. Цзі, Ю. В. Андрашко 156-161