№ 2(37) (2020)

Математика і інформатика

DOI: https://doi.org/10.24144/2616-7700.2020.2(37)

Зміст

Козаченко Юрiй Васильович — до 80-ти рiччя вiд дня народження PDF
А. I. Моца, Г. I. Сливка-Тилищак, Ю. Ю. Млавець, Р. Є. Ямненко 7-14
Напрямки наукових дослiджень Ю.В. Козаченка: статистичне моделювання PDF
А. О. Пашко, I. В. Розора, О. I. Василик 15-25
Напрямки наукових дослiджень Ю.В. Козаченка: дослiдження розв’язкiв задач математичної фiзики з випадковими факторами PDF
Г. I. Сливка-Тилищак, К. Й. Кучiнка 26-35

Математика та статистика

Про центральнi ряди деяких чернiковських p-груп PDF
Д. Ю. Бiлецька, I. В. Шапочка 36-44
До статті Басса і Пайка PDF
В. Ю. Богданський, О. I. Клесов 45-53
Консистентнiсть оцiнки найменших квадратiв параметрiв тригонометричної моделi регресiї у присутностi лiнiйного випадкового шуму PDF (English)
О. В. Iванов, О. В. Митрофанова 54-65
Iнтегрування двоточкової крайової задачi для вироджених диференцiальних систем з iмпульсною дiєю PDF
I. I. Король, Р. М. Блажiвська 66-74
Про квазiпервиннi диференцiальнi iдеали напiвкiлець PDF (English)
І. О. Мельник 75-81
Умови рiвномiрної збiжностi вейвлет розкладiв випадкових процесiв iз просторiв Fψ(Ω) PDF
Ю. Ю. Млавець, О. О. Синявська 82-90
Про моделювання гауссового процесу із точністю та надійністю в просторі $L_p([0,T])$ PDF
А. О. Пашко, І. В. Розора, Т. О. Яневич 91-100
Гомоморфiзми з умовою (*), якщо 2 – оборотний елемент PDF
В. М. Петечук, Ю. В. Петечук 101-113
Перевiрка гiпотези про вигляд кореляцiйної функцiї  PDF
М. Ю. Петранова 114-121
Про оцiнку ймовiрностi перевищення лiнiї зваженою сумою субгауссових випадкових процесi PDF (English)
Р. Є. Ямненко, Н. В. Юрченко 122-129
Квазiлiнiйнi системи параболiчних диференцiальних рiв- нянь в дивергентнi формi з форм-обмеженими коефiцiєнтами PDF
М. I. Яременко 130-141

Iнформатика, комп’ютернi науки та прикладна математика

Еквацiональнi дослiдження нульарних алгебр, алгебр булевого кубу та кубу Жегалкiна PDF
О. В. Варцаба, I. А. Мич, В. В. Нiколенко, В. С. Динис 142-149
Чисельний метод мiнорантного типу вiдшукання розв’язку системи двох нелiнiйних рiвнянь PDF
М. I. Глебена, Г. Г. Цегелик 150-156
Дослiдження сигнатурного кубу унiверсальних булевих алгебр PDF
I. А. Мич, В. В. Нiколенко, О. В. Варцаба 157-167
Про iснування i оптимальнiсть розв’язкiв векторної задачi лексикографiчної опуклої оптимiзацiї з лiнiйними функцiями критерiїв PDF
Н. В. Семенова, М. М. Ломага 168-175
Нечiтке моделювання показникiв фiнансової безпеки пiдприємства PDF
М. М. Шаркадi, М. М. Маляр, Г. В. Мазютинець 176-183